Wycieczka do WSB w Poznaniu

W dniu 21 lutego 2020 roku uczniowie klasy pierwszej, kształcący się w zawodzie Technik Rachunkowości i realizujący pilotaż programu nauczania zawodu w ramach projektu ,,Kształcenie jutra! Nowy model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej ekonomiczno-administracyjnej’’, po raz trzeci wyjechali na zajęcia do Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Cześć zajęć zrealizowanych w piątkowe przedpołudnie została poświęcona na prezentację systemu bibliotecznego WSB oraz wybranych baz danych: Ibuk, BazEkon, CEON, CEJSH. Po zajęciach bibliotecznych uczniowie przeszli do laboratorium komputerowego, w którym wykonywali ćwiczenia i quizy z wykorzystaniem programu Multimeter. Następnie prowadząca, Pani dr Maria Golec, przedstawiła możliwości korzystania z kursów on-line na platformie edukacyjnej Moodle; uczniowie wykonywali również ćwiczenia związane z rozpoznawaniem walut i instrumentów płatniczych. W trakcie zajęć mogli przekonać się, że korzystanie z baz danych umożliwia aktualizację prezentowanych w szkole zagadnień i przekazywanie wybranych danych poprzez kanały elektroniczne.

powrót Drukuj