Młodzi ekonomiści w ZUS

W dniu 2 czerwca uczniowie klasy I TE udali się na wycieczkę przedmiotową do ZUS.  Przyglądali się z bliska obsłudze klienta, poznali zasady obsługi klientów indywidualnych i  archiwizacji  danych płatników składek, działanie platformy usług elektronicznych, a na zakończenie  dotarli do archiwum, w którym mogli zobaczyć dokumentację ZUS  gromadzoną przez wiele lat. Kierownik inspektoratu - Marzena Gruchot, omówiła zasady  podlegania ubezpieczeniom społecznym w zależności od posiadanego tytułu ubezpieczenia.  Uczniowie przeszli też na drugie piętro budynku, by zapoznać się z pracą poszczególnych komórek instytucji. Dowiedzieli się również, jakie należy posiadać kwalifikacje, aby ubiegać się o miejsce pracy w ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych został utworzony w 1934 roku po kilkuletnim procesie reformowania systemu ubezpieczeń społecznych. Powstał na mocy ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym i rozporządzenia prezydenta RP z dnia 24 października 1934 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Rozporządzenie to doprowadziło do połączenia 5 instytucji: Izby Ubezpieczeń Społecznych, Zakładu Ubezpieczenia na Wypadek Choroby, Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków, Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych, Zakładu Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników w jeden podmiot, nazwany Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Istotne informacje nie tylko dla ekonomistów:

 Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne na rok 2017:

- ubezpieczenie emerytalne: 19,52%  podstawy wymiaru składki,

- ubezpieczenie rentowe: 8% podstawy wymiaru składki,

- ubezpieczenie chorobowe:  2,45%  podstawy wymiaru składki,

- ubezpieczenie wypadkowe: 0,40 do 3,60% (zależy od PKD i liczby zgłoszonych przez płatnika wypadków) podstawy wymiaru składki.

Wysokość stóp procentowych na ubezpieczenia społeczne ustala Parlament.

Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) ZUS pobiera również inne składki, które są przekazywane właściwym podmiotom:

- zdrowotne:  9%  podstawy wymiaru składki, przekazywane do NFZ,

- Fundusz Pracy: 2,45%, przekazywane do instytucji rynku pracy,

- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10%,

- Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) – (obowiązuje od 01.01.2010 r.): pobierany za pracowników pracujących w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 1,5%.

Informacje o ZUS zaczerpnięto z Wikipedii.

Opiekunowie wycieczki: Beata Witiuk i Joanna Federowicz - Woźniak

powrót Drukuj